AZƏRBAYCANDA KEÇİRİLƏCƏK II HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMUNUN PROQRAMI -

AZƏRBAYCANDA KEÇİRİLƏCƏK II HƏMZƏ NİGARİ SİMPOZİUMUNUN PROQRAMI

MODERN HOTEL, KONFRANS ZALI
09.00-09.30 - Sərgi və posterlərlə tanışlıq
09.30-11.00 - Açılış mərasimi və muğam dəstgahı
11.00-11.45 - Açılış bölməsi
Mehmet RIHTIM - Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu
Mir Həmzə Nigari ilə əlaqədar yanlış rəvayətlər və əsl gerçəkliklər
Nəzakət MƏMMƏDLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Mir Həmzə Seyid Nigarinin Fars Divanı
Metin HAKVERDİOĞLU - Amasya Universitesi
Nigarî Divanında Ehl-i Beyt sevgisi
11.45-12.00 - Çay fasiləsi
12.00-13.30 - I bölmə
Könül NEHMƏTOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Seyid Həmzə Nigarinin həyatı və yaradıcılığının öyrənilməsi tarixi
Muzaffer DOĞANBAŞ - Amasya Müzesi
Seyyid Mir Hamza Nigârî ve Türbesi

P R O Q R A M
Fəridə ƏLİYEVA - Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu
Mir Həmzə Nigarinin məktubları
Samettin BAŞOL - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Arşiv belgeleri işiğinda Amasya’daki Mîr Hamza Nigârî Külliyesine bakış
(Külliye birimleri, görevlileri, gelirleri ve muhasebesi çerçevesinde)
Şəfəq ƏLİZADƏ - Qafqaz Universiteti
Mir Həmzə Nigarinin oğlu Siraci
Erkan ATAK, Kemal İBRAHİMZADE - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Amasya Mir Hamza Nigari Camii ve Türbesi
13.30-14.30 - Nahar
14.30-16.00 - II bölmə
Almaz ÜLVİ BİNNƏTOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Seyid Həmzə Nigari: “Qara bağrım qanlı Qarabağımdır”
Fatih ÇİNAR - Tokat İl vaizi
Seyyid Mir Hamza Nigarî’de Ehl-i Beyt Sevgisi
Firudin QURBANSOY - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Seyid Nigarinin yumoru
Minəxanım NURİYEVA-TƏKLƏLİ - Qafqaz Universiteti
Nigari şeiriyyətinin ritm və intonasiya qaynaqları

P R O Q R A M
Hüsniye Mayadağlı - Amasya Üniversitesi
Mir Hemze Nigarî ile Recaizâde Mahmut Ekrem’in Oğulları İçin Yazdıkları
Şiirlerin Karşılaştırılması
Zəkulla BAYRAMLI - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Nigari lirikasında Füzuli təsiri
Gheis EBADİ - Bilkent Üniversitesi
19. Yüzyılın Sosyal Durumunun Mîr Hamza Nigârî Divanına Yansımaları
Bilal HƏSƏNLİ - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu
Nigarinin təsəvvüf şeirlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri
16.30-16.45 - Çay fasiləsi
16.45-18.30 - III bölmə
Kübra ƏLİYEVA - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
Sufilik və onun Azərbaycan incəsənətinin formalaşmasındakı rolu
Qafar Cəbiyev, Bəhmən Əliyev - AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Həmzə Nigari irsi - dəyərli tarixi mənbə
Həbibə ƏLİYEVA - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Sufizmin rəmzi olan kəşküllər üzərində epiqrafik yazı nümunələri
Sevda SADIQOVA - Bakı Dövlət Universiteti
Nigarinin fəlsəfi poeziya dili

P R O Q R A M
İbrahim ÖZMADEN - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Tasavvuf (Sufizm) ve Güzel Sanatlar
Əhməd NİYAZOV - Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
İsmayıl Şirvani təlimində mədrəsələr (Mahmudiyyə qolu nümunəsində)
Elşən ABDURAHMANOV - Şəki Şəhər 17 saylı orta məktəb
Habil XƏLİLOV - Şəki İslam mədrəsəsi
Azərbaycanda sufilik və nəqşibəndilik (Şəki bölgəsi üzrə)
Mətanət ABDULLAYEVA - Bakı Dövlət Universiteti
Mir Həmzə Nigari poeziyasının rəmzi dili (koqnitiv metafora)
Pərvanə ƏLİYEVA - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
Qloballaşma dövründə adət-ənənələrin taleyi


21 oktyabr
09.00-10.30 - IV bölmə
Rahil NAJAFOV - National Academy of Sciences of Azerbaijan
About the musical forms in Turkish tarikat Khalvatiyya and sufi music
Nəzmin CƏFƏROVA - AMEA Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Суфийская обитель в Европе – «Текие-Дервиш» (Евпатория, Крым)

P R O Q R A M
Ruhaniyat MUSAYEVA - Rusiya Qarabudaxkənt Gimnaziyası
Суфийская лирика кумыкского поэта Абдуррахмана из Какашуры
Səidə HƏMZƏBƏYOVA - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Роли суфийско-дервишского ордена в государстве Сефевидов (по
произведениям профессора В. Ф.Минорского)
Taibə HACIMURADOVA - Dağıstan Dövlət Universiteti
Суфийские мотивы и образы в поэзии Ачакана Казбекова
Tamara BİTTİROVA - Rusiya Elmlər Akademiyası Humanitar Tədqiqatlar
İnstitutu Kabardin-Balqar elmi mərkəzi
Элементы Суфийской практики в Карачаево-Балкарской
поэзии в первой трети ХХ века
Tofiq İMANOV - Azərbaycan Turizm İnstitutu
Жизнь Нигяри и его окружение
10.45-11.00 - Çay fasiləsi
11.00-13.00 - V bölmə
Ömer OKUMUŞ, Setter DURMAZ - Qafqaz Universiteti
Ferîdüddîn Attâr ve Gülşehrînin "Mantiku't-Tayr" mesnevîlerine tasavvufî bir bakış
Hayati BİCE - Türkiye Cümhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Ahmed Yesevî’nin Divan-i Hikmet’inde Sufilik Esasları

P R O Q R A M
Xanım ƏSƏDOVA (ABDULLAYEVA) - AMEA Füzuli adına Əlyazamlar İnstitutu
Dədə Ömər Rövşəni və “Miskinlik kitabı”nda təsəvvüfün tərifi
Kəmalə PƏNAHOVA - Bakı Dövlət Universiteti
Sufi təlimində mistik amillər
Reyhan MİQDADQIZI - AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi
Sufizm və Şəki ədəbi mühiti (Ədəbi-tarixi kontekstdə)
Arzu HACIYEVA - AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
Sufi mistisizmi fəlsəfə tarixi perspektivində
Könül HACIYEVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Şah Qasım Ənvar təsəvvüf şairi kimi
Samirə ƏLİYEVA - AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Şərəf xanım bint Məhməd Nəbil bəy ər-Rumi yaradıcılığında
sufizmlə bağlı olan məqamlar
13.00-14.00 - Nahar
14.00-16.00 - VI bölmə
Emine ALTUNAY ŞAM - Amasya Universitesi
Kuzey Kafkasya ve Azerbaycan'da Rus Emperyalizmi ve Mir Hamza Nigari'nin
Anadolu Topraklarına Göçü

P R O Q R A M
Səadət ŞIXIYEVA - AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
Seyid Nigari şerinin fərdi struktur poetikası
Tarıyel CAHANGİR - Yazıçı-publisist
Hacı Mir Həmzə Seyid Nigari və davamçıları
Ramil ƏLİYEV - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu
Seyid Nigarinin təsəvvüf şeirlərində ilahi eşqin bədii təsviri
Məhbubə QURBANOVA - Bakı Dövlət Universiteti
Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində şəxs adları
Xuraman HÜMMƏTOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Seyid Həmzə Nigari yaradıcılığında neyin kəsb etdiyi semantik mənalar
Nazilə ABDULLAZADƏ - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu
Seyid Nigari lirikasında insanın iç dünyasının və mənəvi aləminin tərənnümü
Ayişə NƏBİ (NƏZƏROVA) - tədqiqatçı
Mir Həmzə Nigarinin təsəvvüf anlayışı
16.00-16.15 - Çay fasiləsi
16.15-18.30 - VI bölmə
Şikar QASIMOV - Azərbaycan Texniki Universiteti
XIX əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti və Azərbaycanın siyasi həyatı

P R O Q R A M
Şəhla NURUZADƏ - Bakı Slavyan Universiteti
XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda müridizmə qarşı mübarizə
Elmira ABASOVA - AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
Sələflərdən-xələflərə gedən yolun yolçusu - Mir Sədi Ağa
Faiq NƏSİBOV - BP şirkəti
Hacı Mahmud əfəndi Aslanbəyli və nigarilik
Nailə ƏSKƏR - AMEA Folklor İnstitutu
Əxilik: sosio-mədəni və təsəvvüfi cərəyan
Şəbnəm MƏSTƏLİLİ - AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Seyid Mir Həmzə Nigarinin türkcə “Divan”ında Hz.Muhamməd (s.ə.s.) sevgisi
Əfsanə ƏLƏSGƏRLİ - Bakı Dövlət Universiteti
Seyid Həmzə Nigari yaradıcılığında Qarabağ mövzusu
Rəqsanə HƏSƏNOVA - Batman Üniversitesi
Kağız əsaslı əsərlərin bərpa üsulları, konservasiyası və mühafizəsi
Fariz XƏLİLLİ - MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi
Azərbaycanda nəqşibəndilik abidələri əsasında inanc turizmi
18.30-19.00 - Yekun iclas


22 oktyabr

P R O Q R A M
Qazax gəzintisi
POSTERLƏR
Ahmet AYTAÇ - Konya Selçuk Üniversitesi
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde dergâh ve tekkelere ait dokumalarla alakalı
belgelere dair
Kurtuluş ALTUNBAŞ - Amasiya Lisesi
Nigârî’de Karabağ özlemi
Hayrettin İVGİN - Folklor Araştırmacısı-Yazar
Seyyid Nigârî’nin şiirlerinde sanem (büt=put) mazmunu
Nail TAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı E-Folklor Birimi
Seyyid Mir Hamza Nigârî yolunda Karabağ kökenli bir halk şairi: Eminî Düştü
Vüqar KƏRİMLİ - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
XIX əsrdə Qafqazda türk xalqlarının mədəni dirçəlişi
Mətanət ŞƏKİXANOVA - AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
XIX əsrin daha bir maraqlı şəxsiyyəti, ariflər aqili, vətənin aşiqi Nigari...
Faiq ƏLƏKBƏROV - AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
XIX yüzil Azərbaycan mədəni-ideoloji mühitində yeniləşmə yolları
Gülnar QASIMLI - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Müstəqillik illərində yazılmış poemaların dili

P R O Q R A M
Mesude KEYSAN (İBİŞ) - Qafqaz Üniversiteti
Azerbaycan ve Türkiye türkçeleri arasindakı ortak atasözleri ve deyimler
Nurlanə KƏRİMLİ - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
Azərbaycan qadını və xalq sənəti
Paşa YAQUB - Bəşəri Dəyərlərin Təbliği Fondu
Həmzə Nigari və nəqşibəndilik məktəbi
Sevanə ABBASOVA - Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycanda XII-XV əsrlərdə sufizm
Zərifə NƏZİRLİ, Sevinc NƏZİROVA
Sufizimdə Həmzə Nigarinin yeri
Tutu MƏMMƏDOVA - Qafqaz Universiteti
Nəqşibəndilik - Sufi mistisizmi
Zibər RZAYEVA - Bakı Slavyan Universiteti
Hər bir aşiq Seyid Həmzə, hər bir dilbər Nigar olmaz 

 
 ( Sos.şəbəkədə gedən yazışmanin FOTO-ƏKSİndə olan qramatik və məzmun səhvlərinə görə redaksiya məsuliyyət daşımır ) 
 Bütün hüquqlar qorunur ! Xəbərlərdən istifadə edərkən    www.AZpress.AZ    saytına istinad zəruridir !