Gülağa Tənha - "Mən Allah adamıyam" kitabının təqdimat mərasimi (I hissə)

Gülağa Tənha "Mən Allah adamıyam" kitabının təqdimat mərasimi (I hissə)

Azpress.az saytı xeyriyyəçi – şair Gülağa Tənhanın “Mən Allah adamıyam” kitabının təqdimat mərasimin təqdim edir. Biz sizə təqdimat mərasimində çıxışçılarla yanaşı şairin kitabda yer alan şeirləri ilə də yaxından tanış etməyə çalışacağıq. Bu şeirlər kimi üçün yeni, kimin üçün isə artıq, çoxdan tanışdır. Beləliklə, sizi, silsilə olaraq kitab təqdimatı mərasiminə baxmağa dəvət edirik.


I hissə

 

 

АТАМЫН ХАТИРЯСИНЯ

 

Дцнйаны долашмышам,

Мяня дюзцм атамды.

Даьлар, дцзляр ашмышам,

Щяр эцндцзцм атамды.

 

Сабащларады йолум,

Арзуду саьым-солум.

Тагятим, вуран голум,

Эюрян эюзцм атамды.

 

Илмя-илмя цзцлян,

Ипя-сапа дцзцлян,

Цряйимдян сцзцлян,

Ширин сюзцм атамды.

 

Юмцр битмяйиб щяля,

Диля, мяндян ъан диля.

Сюнмярям илляр иля,

Одум-кюзцм атамды.

 

24 март, 1983

 

 

 

 

АНА ДЕЙИММИ?

 

Бир ана ювлада лайла чалмайа,

Мян беля анайа ана дейимми?

Ана ки, кюрпясин гуъа алмайа,

Де, беля анайа ана дейимми?!

 

Анаъан, сорьума ъаваб вер бир ан,

Бялкя мян ювладын дейилям сянин?

Бяс нядир эцнащым? Гялби даш инсан,

Йохса ки, рязиллик олуб гисмятин?

 

Йетим тяк яллярдя бюйцмцшям мян,

Ана тябяссцмц мяня йад олмуш.

Юзэяляр дюйяндя эюйцмцшям мян,

Щямишя гисмятим дад, фярйад олмуш.

 

Аьлама, анаъан, сакит ол бир ан,

Цряйин дяниз тяк ляпя вурмасын.

Эцлаьа сюйляйир буну щяр заман,

Ана ювладына тяля гурмасын.

 

Август, 1974

 

 

 

 

ЙЕНЯ УШАГ ОЛАЙДЫМ

 

Анам Хавяр цчцн

 

Эюз дойдуран чямяним,

Даьым, дцзцм олубсан.

Чох елляр долашмышам,

Эцляр цзцм олубсан,

Йолум дцшся щайана,

Ана, ана, ай ана!

 

Юйцдцн – агил сюзц,

Елимин анасысан.

Кюрпя фиданларымын,

Эцлцмцн анасысан;

Сян дцнйасан, гялбини

анлайана, дуйана,

Ана, ана, ай ана!

 

Лайлайындан барынан

Ширин сюзцмсян мяним,

Дамарларымда – ганым,

Эюряр эюзцмсян мяним,

Бойланырам ъащана,

Ана, ана, ай ана!

 

Аьаран сачларына

Мян бир дараг олайдым.

Кюнлцм лайла истяйир,

Каш ки, ушаг олайдым,

Сыьынайдым гойнуна,

Ана, ана, ай ана!

Ана, ана, ай ана!

 

 

Март, 1989

 

 

 

 

 

 

#Gülağa #Tənha #Gulaga #Tenha #Qəmbərov #Qemberov #Qəmbərov #Qemberov #гюльага #гамбаров #ганбаров #Тенха #şair #iş #adam #xeyriyyəçi #xeyriyyeci

 
 ( Sos.şəbəkədə gedən yazışmanin FOTO-ƏKSİndə olan qramatik və məzmun səhvlərinə görə redaksiya məsuliyyət daşımır ) 
 Bütün hüquqlar qorunur ! Xəbərlərdən istifadə edərkən    www.AZpress.AZ    saytına istinad zəruridir !